top of page
  • lejreby.dk

Lejre-Allerslev Grundejerforenings indsigelse til Fredningsnævnet


Pastor Exner fredningerne af områder omkring danske kirker, tilbage omkring 1950 er en nærmest kulturarv, men ikke må røre.

At tænke sig, at han på daværende tidspunkt, forudså at hvis der ikke blev sat en stopper, ville udsigten til kirkerne blive lukket af kommende bygninger, hvorved åbenheden omkring kirkerne ville forsvinde og kirkeklokkernes ringen, ikke længere kan høres i sognet, idet lyden dæmpes af bygninger - og kirkerne er den største kulturarv i Danmark - endda endnu mere i dag end de har været.

Min henvendelse er ønsket om at - Kirke fredningen af Allerslev Gl. Skole matr. nr. 1, skrevet den 8. november 1949 og endeligt tinglyst 29. august 1951 - forbliver som den er, dvs. der må ikke bygges flere bygninger på hele matrikel 1.

Årsagen er at Lejre Kommune udbød Allerslev Gl. Skole til salg, dog undtagen Seniorhuset, som i 1949 husede skoleklassen fra 1-3 klasse, og hvor de større klasser gik i de andre bygninger.

I Kommunens udbudsmateriale indgik beregninger på, hvad det ville koste at nedrive skolen og omdanne arealet til et stort lejligheds kompleks i flere etager, hvor kommunen angav at de var indstillet på at bebyggelsesprocenten kunne blive 50% (ganske uhørt i en landsby), dvs. yderligere flere bygninger kunne blive bygget.

Lejre kommune er godt klar over, at der foreligger en fredning af matrikel nr. 1, men angiver at fredningen ved den efterfølgende areal opsplitning ikke blev overført til de andre matrikel nr., hvorfor den kun gælder for det i dag kaldte matrikel nr. 1a. Se nedenfor vedrørende dette.

Ejendomsselskabet der har købt hele skolen, bortset fra matrikel 1a, kender godt til fredningen. Handlen er betinget af at arealet kan blive bebygget med nye lejligheds komplexer.

Idet der ikke er ansøgt om dispensation af fredningen, vil jeg tro at de blot påbegynder bebyggelsen, idet de da forudsætter at fredningen kun andrager den i dag kaldte matrikel nr. 1a, og efterfølgende regner med dispensation fra fredningsnævnet.

Idet Menighedsrådet for Allerslev Kirke har 3 medlemmer med politisk tilknytning til partierne i Kommunalbestyrelsen, der har besluttet salget, kunne jeg måske ubegrundet, frygte at de ikke ser så alvorligt på denne fredning, som alle vi der er beboere i Lejre-Allerslev området. 

DERFOR vil jeg godt anmode om at Fredningsnævnet i Roskilde vil præcisere denne fredning, så vi ikke risikere at ejendomsselskabet Almennr/KRAKE påbegynder bebyggelsen, med henvisning til at der ikke er registreret fredning på de købte matrikel nr.


Der lægges til grund at:

1. Deklarationen fra 1949/51 gælder for hele arealet. Det betyder at senere matrikulære ændringer i den oprindelige ejendom nr. 1 ikke indskrænker deklarationen - hverken i arealmæssigt omfang eller i sit indhold, dette selvom den manglende deklaration ved en fejl ikke blev overført.

2. Der lægges til grund, at indbliks hensynet til kirken efter deklarationen , gælder uanset om man kommer mod kirken fra Lejrevej fra nord eller syd, som på daværende tidspunkt var den typiske vej man kom fra. Det er altså kirken med omgivelser - kirken i landskabsbilledet - der er i fokus, åbenhed og mod uforstyrret indblik.

3. Deklarationens formål på matrikel nr. 1, (bilag1) er at servituten skal sikre:

"frie og uhindrede udsigt til kirken på vejen Lejre-Osted må der i skolehaven og den til skolen hørende legeplads ikke foretages nogen bebyggelse udover den nuværende bebyggelse for denne på i alt væsentlig samme plads og der må kun efter deklarationen opføres bebyggelse til brug for skolen."

4. Vi har ikke kunnet finde et frednings matrikelkort til matrikel 1, men har fundet matrikelkort bilag 4, sammen med en tilsvarende fredning på en grund syd for kirken matrikel nr. 7a, fredet og indført hos Fredningsnævnet den 28. juni 1951, hvoraf det fremgår at det også er hele matrikel 1 som er fredet (det skraverede felt). 

5. I flg. bilag 2 som er et luftfoto fra 1949, fundet i det Kongelige Biblioteks arkiv (ID04335_041), viser området som det så ud da fredningen blev udfærdiget i 1949, hvoraf det fremgår at legepladsen er imellem alle bygninger og skolehaverne ikke ligger på matrikel 1A men på de andre parceller

6. Således kan skolehaven opfattes som haven til skolen og ikke som skolehaver, idet der da skulle have stået skolehaver. 

Men af både bilag 2 fra 1949 og af luftfoto (bilag 5) fra 1957, begge fundet på Det kongelige Biblioteks Arkiv, fremgår det at på begge tidspunkter, både 1949 og 8 år efter fredningen, var der blevet anlagt noget der kan ligne skolehaver. Hvis disse måtte have været skolehaver ligger disse haver, både ved gymnastiksalen og ved den store skolebygning på andre matrikler end matrikel nr. 1 - hvorfor fredningen deraf må gælde for hele området.

7. Deklarationen angiver at "og der må kun efter deklarationen opføres bebyggelse til brug for skolen", men når det ikke længere er skole, må de nye ejere ikke bygge uanset hvad.

Det må have været et chock for pastor Exner, da han så hvor mange bygninger der allerede var opført omkring Allerslev Kirke i 1949, hvor fredningen blev indgivet.

Lad os bevare den åbenhed og udsyn til kirkerne, uanset hvor man måtte komme fra, og som ligeledes gør at kirkeklokkerne ikke drukner i mellem bygningerne, men kan høres i sognet.

Iflg. bilag 3, som er det kort køberen Almennr./KRAKE har udfærdiget, for hvor de 3 ekstra lejligheds komplekser skal placeres. Som det fremgår bliver det en tæt bebyggelse stik imod hensigten om åbenhed og udsyn til Allerslev Kirke.  


Jeg vil meget gerne møde op for underbygning.

På forhånd tak for at du vil kikke på sagen. 

 

Med venlig hilsen

Jan Adeltoft, formand for Lejre-Allerslev Grundejerforening jan@adeltoft.dk Degnestavnen 6 4320 Lejre +45 27116868

Bilagene ses i menu linien under Kommunale dokumenter

7 views0 comments

Comments


bottom of page