top of page

Grundejerforeningen

Indbetaling af kontingent, kort referat samt indkaldelse til Generalforsamling 30. april 2019 kl. 19, SPOR3
2. marts 2019

Indbetaling af kontingent, kort referat samt indkaldelse til Generalforsamling 30. april 2019 kl. 19, SPOR3
2. marts 2019

Referat, Generalforsamling 24. april 2018

Generalforsamling Lejre-Allerslev Grundejerforening

Tid og sted: 24. april 2018, Domus Felix

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Beretning ved formanden

 3. Regnskab 2017

 4. Indkomne forslag

  1. Ændring af vedtægter

  2. Fastsættelse af kontingent

  3. Valg af bestyrelse

  4. Valg af suppleanter til bestyrelse

  5. Valg af revisor og suppleant

  6. Evt.

Referat

Ad 1. Valg af dirigent og referent

 1.  Dirigent – Ingolf, Referent – Anders Sejerøe

Ad 2. Beretning ved formanden

Formand Jan Adeltoft berettede om større ændringer i Lejre by. Se vedhæftede powerpoint for bilag og illustrationer. Nedenfor er formandens beretning kort opsummeret.

 • Introduktion: Lejre Allerslev Grundejerforening (LAG) dækker hele Lejre by inkl. Højby, Allerslev huse mm. Foreningen er etableret i 1945.

  • Med de mange nye bebyggelser, er der en forventning til 300 nye familier inden for 2 år. Lejre har 2.405 beboere i 2018. Det svarer til en vækst på 40%.  

 • Rynkebjerggård: Her skal bygges boliger.

  • Ingen borgerinddragelse. Politikere erkender at det var en fejl, men også at intet vil blive ændret, hvis der var sket.

  • LAG har sammen med nabogrundejerforening indsendt klage, men den er desværre blevet afvist.

  • Det blev sagt at boligerne skal gå til seniorer, men Lejre kommune råder kun over 25%. Der står 1.000 på akutventeliste i kommunen. Dvs. der er i praksis ikke mulighed for områdets seniorer at flytte til boligerne, hvis man som seniorer ønsker at flytte til noget mindre fra sit hus. Boligerne følger ventelisterne hos boligselskaberne

  • – input fra salen: Bygningerne er med paptag i modsætning til alle andre boliger.

  • Der er 29 boliger – meget tæt byggeri i to etager.

 • Gl. Allerslev skole

  • Der var stor debat i området og 675 underskrifter gik på at ændre salget, så der i højere grad blev set på formålet og mindre grad på pengene. Politikerne har ikke afgivet respons. Efterfølgende kan vi se, at det ikke har betydet noget. Salget var baseret på økonomi som det primære, så friskolen blev valgt fra.

  • Kommunen startede ud med 50% bebyggelse – svarende 100 boliger.

  • Der er en fredning for kirken som også gælder skolehaverne. LAG søgte at bruge fredningsbestemmelse til at begrænse byggeriet mod kirken, men det blev afvist.

   • Input fra salen: Myndighederne vurderede at det kun er kommunen, der er høringspart, så kommunen indsendte høring og svarede selv.

 • Boligselskabet har holdt møde for naboer og interesserede og det ser fornuftigt og spændende ud. Boligselskabet har været lydhøre og valgt at flytte ind- og udkørsel fra Gl. Byvej til Lejrevej, samt valgt ikke at bygge stor bygning lige op ad Gammel Byvej, hvilket tegner positivt.

 • Degnejorden

  • Oplægget var 125 boliger i to etager.

  • Der blev nedsat en komite og beboerforeninger måtte sende én repræsentant, som dog intet måtte sige på møderne. Der var nogle flotte løsningsforslag, men det ser ud til at de valgte at gå videre med vinder-modellen (se illustration)

  • På kommunalbestyrelsesmødet dags dato bliver byggeprojektet besluttet. Første etape bliver bygget i 2020 i området tættest på åen.

  • Antallet er boliger er nu nede på 75-100, det dobbelte af de omkringliggende grunde.

  • Det vides ikke om det er bliver almene boliger eller ejerboliger.

 • Valdemarsgård/Skråningen

  • Der har ikke været polimik.

  • – input fra salen. Der har været naboklager omkring at nogle brugte jord fra byggeri til at forhøje have.

  • Skråningen (Bofællesskab ved Eco-Village) er blevet udskudt et år, så forventning om indflytning i 2020

  • Der er i alt 150 nye boliger.

 • Muningård

  • Det er et mere traditionelt boligområde (parcelhuse).

  • På borgermødet lød det til at de var interesseret i at lave snoede veje.

  • Der kommer 61 nye boliger i 2020 (senere kommer der flere)

  • Kommunen er i gang med at lave lokalplan, så det skal godkendes i år.

 • Stendyssegård: Dvs. området bag plejejemmet forventes også at blive udbygget. Der er ikke sat årstal på endnu.

 • Stiplanerne: Kommunen har lyttet til LAGs opfattelse af at Bygaden er en flaskehals for trafikken. Mange børn bliver kørt fordi forældre synes det er for farligt at lade dem kører igennem Bygaden. Der kommer en asfalteret sti op til lyskurven for enden af bygaden. De forventer at det bliver i år.

 • Trafikplanerne: Det er blevet besluttet at lave lyskryds ved vejen fra Hvalsø/Lejrevej. Lyskredsene bliver intelligente, men det reducerer ikke trafikken.

 • Hallen: Salget af den gamle Allerslev skole – pengene herfra skal gå til udbygning af hallen. Udgift er her på 19 mio. kr. men kommer måske til at stige.

 • Heste- og fritidscenter Munkegården: Den gamle materialgård står tom. Fauerbogård er hestegård og initiativtager til at der skal være et lokalt fritidscenter der. De holder møde med kommunen om det. Det bliver spændende, hvad der sker.

 • Seniorboliger – Statistik: Der er behov for flere små boliger til fx fraskilte, enker/enkemænd: Statistikken viser at ældre over 80 år er stærkt stigende. Fra 800 i kommunen (2008) til over 1.200 (2020). Det er et område, som vi skal være opmærksom på og prøve at påvirke 

 • Debatindlæg: Det er svært med lokaldemokratiet når kommunen er stor og kommunalbestyrelsen ikke har øje for de enkelte byers behov og ønsker. Vi er også selv ligeglade med hvad der sker i andre byer. Debatindlæg i lokalaviser er en måde at italesætte de lokale ønsker og behov. Der var fx indlæg om:

  • Bookingsystem – men fjerner lokalt ejerskab og idrætsforeningen daglige opsyn. Bestyrelsen i Felix har givet op. De ville ikke fortsætte med bookingsystem. Det har været en løsning, der ikke har givet mening for lokalområdet.

  • Kommunens Velfærdsudvalg

  • At kommunen styrer sponsorpenge hvilket har gjort det svært at finde sponsorer.

  • Muligheden for at kunne holde bindende afstemninger – helt lokalt.

 • Degnejorden.dk og Facebook: LAG har etableret en hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret om både debatindlag og meldinger og rapporter fra kommunen vedr. Lejre By. Hjemmesiden hedder Degnejorden.dk, da den blev skabt for at følge processen omkring Degnejorden. Hjemmesiden har nu også andre dokumenter vedr. LAGs virke. Der er også en Facebook-gruppe for LAG, hvor man kan holde sig orienteret.  

Ad 3. Regnskab 2017:

Kasserer Anders Sejerøe gennemgik regnskabet.

 • Der var en kommentar fra salen om placeringen af gældsposten, som regnskabsmæssigt ikke var stillet korrekt op. Dette blev taget til efterretning og rettet fremadrettet.

 • Der var forslag om at nedlægge den ene bankkonto. Dette er i tråd med bestyrelsens ønsker.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag

Ændring af vedtægter

Bestyrelsen havde med indkaldelsen stillet forslag om ændring af vedtægterne for at de bedre afspejler den virkelighed i dag med langt større bebyggelse end da foreningen startede for over 70 år siden. Se indkaldelse for forslaget

Der var debat om punkt 1 – foreningens formål – og særligt omkring foreningens navn. Lejre-Allerslev bliver set som en for snæver betegnelse for Lejre by og Grundejerforening bliver i dag forbundet med et obligatorisk fællesskab, som denne forening ikke er.

Resultatet blev at forslag 1 blev afvist, og forslag 2-5 er blevet godkendt. Foreningens opdaterede vedtægter bliver lagt på hjemmesiden og Facebook.

Bestyrelsen vil arbejde for et andet navn for foreningen – evt. via en navnekonkurrence samt at lave et bedre forslag til næste års generalforsamling omkring en præcis formålsparagraf for foreningen.

Ad 5. Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet blev fastsat til fortsat at være 100 kr.

Ad 6. Valg af bestyrelse:

Til bestyrelsen blev følgende genvalgt for 2 år: Jonna Westergaard, Anders Sejerøe og Karin Fisker.

Ad 7. Valg af suppleanter til bestyrelse:

Til suppleanter for bestyrelsen blev følgende valgt: Camilla Holck, Jens Falk

Ad 8. Valg af revisor og suppleant

Til revisor blev Aksel Willemoes genvalgt og som revisorsuppleant blev Jens Bille genvalgt.

Ad 9. Evt.

Der var først en række indlæg:

 • Formand for Åparkens grundejerforening, Gerhard: Vil gerne sige tak for at deltage. Vi har fuldt aftens gennemgang med stor interesse. Ønsker ikke at blande grundejerforening med personligt medlemskab. Jeg oplever at grundejerforeninger i stigende grad deltager i debatten. Dette er ikke en rigtig grundejerforening.

  • Respons fra formanden: Vi er ikke en politisk gruppe. Foreningens navn er historisk bestemt og samtlige grundejere var medlem ved etableringen i 1945.

  • Repræsentant fra Valdemarsgård:Skift navn – det giver mening at have et forum hvor vi alle mødes i grundejerforeningerne. Vi har brug for et sted at mødes på tværs af de lokale grundejerforeninger og tale om fælles forhold.

  • Claes fra Ledreborg allé. Denne forening kunne blive noget vi i lokalområdet Lejre er fælles om. Jeg oplever at vi her taler lokaldemokratiet ned. Kommunen er lydhør. Der sker mange gode ting. Der er kommet en aftalte om parkering ved banen. Hvis vi har lyst til at få flere til at melde sig ind, så skal det have en mere inkluderende og positiv tone.

  • Foreningen kunne måske være talerør for grundejerforeninger. Dog er der det, at der ved grundejerforeningen har man tvungent medlemskab. Der hvor jeg begynder at stritte imod, er hvis nogen siger de taler på vegne af så og så mange.

  • Dorte fra Gammel Byvej: Jeg forstår godt de ting, der kommer frem. Jan har valgt at lægge kræfter i det og så er det Jan, der taler. Vi kan ikke bebrejde, hvis vi ikke selv gør noget og er aktive.

  • X: Mit forslag er at lade foreningen vedblive at være en forening med løse medlemmer. 

Lejre Trafikanalyse ved Jens Falck

Efter den formelle del af generalforsamlingen gav Jens Falck sin analyse af COWIs trafikrapport for Lejre by. Jens havde bedt om aktindsigt og fået den og kunne fortælle følgende baseret på COWIs rapport.

Rapporten er sober og lødig. Alt er samlet. COWI peger på 17 problemsteder og Jens fokuserer på enkelte af dem. COWI ser der skal bygges 430 nye boliger inden for de næste par år, hvor alt endnu ikke er aftalt. I sine beregninger bruger COWI gennemsnitstal, som er fire daglige ture per bolig, hvilket gør det muligt at beregne den øgede trafik. De har skønnet hvor trafikken vil bevæge sig hen og det ser fornuftigt ud. COWI har forslag om at øge fremkommelighed. Her er udvalgt fire

 • Bispegårdsvej/Bygaden: Der er ofte kø og det er blevet optalt til op til 13 biler. Hvilket jo ikke er meget i sammenligning med andre steder.

 • Der er pres på skolen pga. mange der afleverer børn. COWI foreslår at man afventer og ser om det bliver bedre med tiden

 • Der er en opleveles af at chikanerne på højbyvej fungerer ikke efter hensigten. COWI mener at det gør de og at farten bliver sænket tilpas.

 • Rorupvej og indre del af Højby vej er smal: COWI foreslår en 2 minus 1 vej – dvs. at det meste af tiden er der kun ét spor, men det er muligt at passere hinanden hvis nødvendigt.

Hvad med de andre biler? Der er tæt trafik på hovedvejen, så mange søger udenom gennem Lejre (via enten Lejrevej eller Højby). Hvis der er flere chikaner i Lejre, så kan det være at færre kører igennem. Omvendt, hvis man gør det nemmere at køre igennem byen vil flere vælge at tage den vej for at undgå hovedvejen.

Jens undrer sig over sagsgangen. Forvaltningen har valgt ikke at holde borgermøde. Der er på baggrund af rapporten ikke lagt op til at der skal ske noget særligt.

På baggrund af Jens oplag var der en debat:

 • Når der er problemer i Hvalsø, så kører de via Lejre, og så får vi problemer. 

 • Trafikproblemer er pga. ydre faktorer og ikke pga. byens interne trafik.

 • I andre kommuner er løsningen at byfortætte og byudvikle uden at få mere trafik. Dvs. ny trafik skal ske på andre måde, så flere kan bruge bæredygtig trafik – cykel, bus, delebiler osv. Flere steder lykkedes det at knække kurven. Det er dyrt at lave flere veje og langt billigere at lave cykelstier. Roskilde har fx lånt el-cykler ud til borgere. Hver dele-bil erstatter 10 biler, forslag til kommunen om at tilbyde delebiler. Sådan findes der effektive værktøjer der kan imødekomme byvæksten.

 • Togsituationen – hvis vi fik en ordentlig togstrækning med bedre intervaller, så vil flere fra både Lejre og Hvalsø tage toget. Jeg ser at trafikken i høj grad er skabt udefra. Hvis vi skal have bedre dialog med politikkerne så skal vi have mere power og stå sammen i hele Lejre by og omegn.

 • Det skal være så svært som muligt for andre at komme igennem byen med flere bump. Men det er svært at modsætte sig sivetrafikken.

  • LAG prøvede i år 2000 at bede om bump, men kommunen ville ikke den gang.

  • En ide kan være særskilte busbaner på hovedvejen. Hvis man hele tiden bliver overhalet af buser, der stryger lige igennem, så kan det være at flere vælger at skifte til kollektiv trafik.

  • Forslag om at ensrette Ringstedvejen fra motorvejen til og med Osted om morgenen mod byen og om aftenen den anden vej mod landet. Dette er gjort andre steder med succes

Henrik Svanholm om Omfartsvej

Henrik er medlem af det konservative folkeparti. Han har boet i Bygaden og er nu bosat i Gammel Allerslev. Konservative har et forslag om at lave omfartsvej fra Særløse til Højby, som her blev præsenteret (Se vedhæftede). Forslaget er på idé-niveau.

Efterfølgende debat

 • Folk vil da ikke vælge at køre en omfartsvej for at sidde i kø på hovedvejen

 • Løsningen er ikke den bedste. Det er meningen at bilerne skal køre ad de store veje. Flemming Damgård Larsen siger, at I skal forlange en motorvej fra Roskilde til Ringsted. Mindre kunne også gøre det.  Et lyskryds ved alléen/Lindenborgvej kunne også være en idé.

 • Det giver ingen mening fra mig. Vi taler om sivetrafikken der søger væk fra Hovedvejen til alléen. 

 • Jeg synes ikke det skal gøres nemmere at køre igennem Lejre. Det skal gøres sværere, så flere fravælger at køre igennem Lejre.

 • Så slem er trafikken heller ikke. Jeg bor ved vandværket. Det er kun en time om morgen og en time om eftermiddagen, der er meget trafik.

 • Jeg har tænkt i de 22 år jeg har boet her. Jeg har alle årene savnet alternative veje igennem byen.

 • Jeg bor på Flædevadsvej – i øjeblikket er der også store maskiner, traktorer og lastbiler. De er så brede at de dårligt kan være på vejene som de er i dag.

 • Jeg vil hellere have trafikken gennem Lejre end at ødelægge det naturområde. Jeg bor her pga. naturen. Lad hellere bilerne kører igennem under broen – husk at selvkørende biler er på vej og det er ikke 30 år ude i fremtiden.

 • Det handler om at hovedvejen skal udvides. Ellers hjælper denne løsning ikke.

  • à Omkring det at udvide veje – når man udvider en vej, så kommer der et trafikspring. Da man udvidede ved Holbækmotorvejen så steg trafikken med 50%. Al erfaring viser at man ikke kan bygge sig ud af trafikproblemer.

  • Hvis der var en hyppigere togdrift, så vil jeg være villig til at tage toget. Mange af de nye tilflyttede familier vil helt sikker være vant til at tage toget.

  • Togdrift – I gamle dage blev man forkælet. I dag står man som kvæg. Der er kun et lille skur. Det er en hån i mod dem, der taget toget til København.

  • Ved håndsoprækning var der ikke flertal for omfartsvejen

Ønsker til indsatsområder i 2018

Det sidste punkt var ønsker fra generalforsamlingen til indsatsområder for LAG i 2018

 • Bump på Lejrevej

 • Bedre forhold på Lejre Station – fx bænke på perron 2.

 • Giv bedre forhold for dem, der ikke kører bil.

 • Vil foreningen arbejde for mere blandet boligmasse – og mere blandet indbyggermasse

 • Vi har kæmpeønske om at cykelsti bliver koblet sammen – Osted til kirken. Vi tør ikke lade vores børn cykle af Lejrevej.

 • Lejrevej – Hvorfor kører cykelstien ikke på samme side som husene? Det er mærkeligt.

 • Vi kan starte med os selv. Man kan cykle og gå til købmanden.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet

Næste års generalforsamling er sidste tirsdag i april måned.

Beretning_Generalforsamling_24_april_2018_for 2017

Formandens beretning for hvad der er sket i Lejre-Allerslev i 2017.

Aldrig før har der været sat så mange skibe i søen, her i Lejre-Allerslev.

COWI_Lejre Trafikanalyse version 1.3

Den samlede trafikrapport fra COWI, mange interessante tal.

Omfartsvej_indlæg_Henrik_Svanholm

Nye Vedtægter for Lejre-Allerslev grundejerforening 24. april 2018

befolkningsprognose-2017

Her ligger der ligeledes nogle interessante befolkningstal.

Invitation til Generalforsamling

Lejre-Allerslev Grundejerforening inviterer til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 24. april kl. 19 i Felix

Alle er velkomne, også andre lokale grundejerforeninger, og det er gratis, men kun medlemmer kan stemme og medlemskab kr. 100 kan betales ved indgangen.

Inkluderet i dagsorden er formandens beretning, hvor der bl.a. vil blive gjort status over begivenhederne i Lejre-Allerslev gennem 2017, herunder:

- Rynkebjerggårds udstykningen

- Degnejorden

- Allerslev Gl. Skole  

- Seniorbolig situationen

 Ekstraordinært i år, kommer Henrik Svanholm og fortæller om de tanker der ligger bag:

 - Omfartsvejen, der overvejes syd for Lejre-Allerslev for at løse trafikbelastningen.

Der er lagt tid ind til efterfølgende dialog og eventuelle forslag til 2018 indsatsområder.

Dagsorden og foreslåede ændringer til vedtægterne kan findes her nedenfor.            

Eventuelle punkter til dagsorden skal være formand jan@adeltoft.dk i hænde, senest en uge før mødet.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Lejre-Allerslev Grundejerforening

Foreningens formål er:

"Gennem fællesoptræden og fællesarbejde at søge lokale forhold i Lejre-Allerslev forbedret samt at få sådanne nye foranstaltninger gennemført, som kunne blive til fælles gavn for beboerne og af betydning for områdets hele trivsel"

Således går vi gerne ind i alle projekter som kan gavne borgerne i området - lige fra lokalplaner, sikre gode forhold for familier med børn, flere boliger til seniorer etc. 

Vi dækker området lige fra Højby til Lejre By, Åvang og til Allerslev Huse og har ingen politiske preferencer. Vi er ildsjæle der går aktivt ud og prøver at påvirke politiske beslutninger til fordel for de lokale beboers trivsel. 

Det er en frivillig forening og kontingent er kr. 100 som kan indbetales på:

Mobilepay 10720
Den Danske Bank 1551 2350750

CVR 38278304

Bestyrelsen frem til april 2018 er:

Jan Adeltoft, formand, jan@adeltoft.dk
A
nders Sejerøe, kasserer, anders.sejeroe@gmail.com
K
arin Fiskeer, næstformand, karinfisker@gmail.com 
Ingolf Christiansen, bestyrelsesmedlem, ic@proconsult.as
J
onna Westergaard, bestyrelsesmedlem, jw@proconsult.as
M
arie Kirstine Væver, bestyrelsesmedlem, mfisker20@gmail.com
A
nne Katrine Juul, bestyrelses suppleant, annekatrine_527@hotmail.com

bottom of page